Jdi na obsah Jdi na menu

Stanovy spolku

 

Stanovy spolku

Mise pro život, z.s.

článek I. 

Název, sídlo, statut a působnosti spolku

 1. Název spolku: Mise pro život, z.s. (dále jen „Spolek“).
 2. Sídlo Spolku je na adrese: Vendryně 919, 739 94 Vendryně
 3. Spolek je právnickou osobou sdružující křesťany, kteří projevují upřímný zájem zajišťovat provoz sociálních, vzdělávacích, charitativních a misijních činností, které budou sloužit potřebným lidem.
 4. Spolek používá logo, které je vyobrazeno na přední straně těchto stanov
 5. Spolek působí na Ukrajině, v České republice a dalších zemích EU

 

článek II. 

Cíle a činnosti Spolku

Své poslání a cíl Spolek spatřuje ve snaze napomáhat v odstraňování negativních jevů, které se objevují ve společnosti a mají dopad především na chování dětí a mladých lidí. Dále chce pomáhat zmírnit dopady chudoby a extrémní chudoby na život konkrétních jedinců. Své cíle a činnost poskytuje na základě biblických principů a naplňováním křesťanských hodnot.

Svou činnost provádí například takto:

 • Shromažďováním členů dle potřeby, seznamováním veřejnosti s cíli Spolku, sdílením se s Evangeliem, misijní činností včetně poskytování finančních a materiálních darů.
 • Pořádáním volnočasových a sportovně zaměřených aktivit a akcí pro děti a mládež na území Ukrajiny a také pro děti sociálně znevýhodněné v ČR a v rámci EU.
 • Poskytováním doprovodného programu pro děti na různých osvětových a křesťanských akcích.
 • Zajištěním projektů sloužících ke zlepšení životní situace dětí ohrožených chudobou.
 • Organizováním humanitární pomoci vdovám, vdovcům a rodinám s více dětmi, především na území Ukrajiny.
 • Skladováním hmotných darů a zajišťováním jejich dopravy na místo určení.
 • Vydáváním tiskovin.
 • Pořádáním přednášek jak pro širokou veřejnost, tak pro členy Spolku.
 • Vyhledáváním pracovníků z řad dobrovolníků i profesionálů.
 • Aktivní spoluprací s tuzemskými i zahraničními organizacemi a zařízeními stejného nebo podobného zaměření.
 • Provozováním a udržováním zařízení, která Spolek vlastní nebo užívá.
 • Vyvíjením aktivit a činností za účelem získávání potřebných finančních a materiálních prostředků pro práci a naplnění cílů a poslání Spolku. Spolek tedy může výlučně k podpoře své činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

 

článek III. 

Členství ve Spolku

Členství ve Spolku je dobrovolné a žádá se o něj podáním přihlášky k rukám rady Spolku. Členem se může stát osoba starší 18 let, která je svéprávná a souhlasí s cíli, posláním a činností Spolku. O přijetí člena rozhoduje rada Spolku. Členství není omezeno státní příslušností ČR. Členem může být fyzická i právnická osoba. Členové se zapisují do seznamu členů Spolku vedeného radou. Seznam členů se nezpřístupňuje.

Členství zaniká smrtí člena nebo doručením písemného sdělení člena o jeho vystoupení ze Spolku. Člen, jehož členství zaniklo vystoupením, nemá nárok na vrácení zaplacených členských příspěvků a poskytnutých finančních a věcných darů.

 

článek IV. 

Práva a povinnosti členů Spolku

Každý člen Spolku má právo účastnit se všech akcí Spolku bez nároku na finanční odměnu. Podílet se na činnosti, tzn. navrhovat, volit a být volen ve volbách do orgánů Spolku. Být řádně informován o činnosti a hospodaření Spolku a žádat patřičná vysvětlení a nahlížet do všech dokladů Spolku. Dále má každý člen Spolku právo kdykoli ukončit své členství ve Spolku, a to písemnou formou k rukám rady Spolku.

Každý člen Spolku je povinen každoročně zaplatit členský příspěvek, který činí 100 Kč (slovy: jeden-sto-korun-českých) a je splatný do konce příslušného kalendářního roku. Dále má povinnost dodržovat platné stanovy Spolku a dbát o naplňování cílů Spolku.

V případě nedodržování povinností daných platnými stanovami, rozhoduje rada Spolku o vyloučení člena.

 

článek V. 

Orgány Spolku

1. Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze.

Tvoří ji všichni členové Spolku a svolává ji předseda Spolku dle potřeby, minimálně jednou ročně. V případě potřeby může konferenci svolat k mimořádnému zasedání rada. Schůze se svolává pozvánkou zaslanou členům na elektronickou adresu nebo formou SMS. Členská schůze je usnášení schopná za účasti nejméně poloviny všech členů Spolku. Usnesení jsou přijímána většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Ze zasedání je pořízen zápis, ze kterého je patrný průběh členské schůze. Každý člen Spolku je oprávněn do tohoto zápisu nahlížet. Zasedání může být odvoláno či odloženo způsobem jakým bylo svoláno. Jednání členské schůze jsou neveřejná, pokud členská schůze nerozhodne jinak.

Do působnosti členské schůze patří schvalování stanov Spolku a jejich změn, volba a odvolání členů rady, volba a odvolání členů kontrolní komise, hodnocení činnosti za uplynulé období, schvalování zprávy o činnosti Spolku a zprávy o hospodaření Spolku, schvalování zprávy kontrolní komise, rozhodování o výši členských příspěvků a o povinnosti tyto platit, rozhodování o dalších otázkách, které jí svěřují stanovy nebo si je sama vyhradí rozhodnutím nadpoloviční většiny všech členů Spolku.

2. V období mezi členskými schůzemi řídí činnost Spolku výkonný orgán – rada. 

Tvoří ji pět členů, kteří jsou voleni z řad členů Spolku, a to na dobu pěti let. Členové rady mohou být do svých funkcí voleni opakovaně. Rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce. K zasedání ji svolává předseda nebo v případě, kdy tak nečiní nebo činit nemůže jiný člen výkonného výboru. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů.

Do působnosti Rady Spolku patří zabezpečování, organizování a řízení plnění činnosti Spolku. Dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku Spolku, zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, a dalšími organizacemi, připravuje podklady pro jednání a rozhodování členské schůze, vede seznam členů Spolku a rozhoduje o přijetí a vyloučení člena Spolku.

3. Statutárním orgánem Spolku je předseda volený radou z řad svých členů na pětileté funkční období, přičemž může být volen i opakovaně. Předseda, jedná jménem Spolku a reprezentuje jej, a to v souladu s rozhodnutím rady Spolku nebo usnesením členské schůze.

4. Kontrolní komise je kontrolním orgánem Spolku. Je složena ze tří členů Spolku, kteří jsou voleni členskou schůzí na dobu pěti let, přičemž mohou být voleni opakovaně. Kontrolní komise je povinna dohlížet na hospodaření Spolku a ke konci každého kalendářního roku vypracovává revizní zprávu, v níž shrne finanční situaci Spolku, a tuto předloží konferenci.

 

 

 

Článek VI. 

Majetek a hospodaření Spolku

Spolek jako právnická osoba je oprávněn nabývat majetek a hospodařit s ním jakýmkoli zákonným způsobem. Všechny příjmy Spolku jsou využívány v souladu s jeho cíli a posláním.

Zdrojem příjmů a majetku Spolku jsou zejména členské příspěvky a dary členů Spolku, finanční prostředky poskytnuté fyzickými nebo právnickými osobami včetně movitých a nemovitých darů, dědictví, prostředky získané z grantů, dotace z veřejných rozpočtů, příjmy z vlastní činnosti a výnosy z vlastního majetku, v souvislosti s naplňováním cílů a poslání Spolku.

Majetek Spolku je ve vlastnictví Spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje rada Spolku.

O právních úkonech týkajících se majetku v hodnotě nad 20.000,- Kč do výše 100.000,- Kč rozhoduje rada Spolku.

O právních úkonech týkajících se majetku v hodnotě převyšující částku 100.000,- Kč rozhoduje členská schůze, tak jak je dáno stanovami.

 

článek VII.

Ukončení činnosti

O zrušení, rozdělení nebo fúzi Spolku s jiným spolkem rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou všech členů Spolku. Spolek zaniká dobrovolným zrušením nebo na základě jiných skutečností stanovených právními předpisy. Při zrušení Spolku s likvidací provede majetkové vypořádání likvidátor určený členskou schůzí. O způsobu naložení s případným likvidačním zůstatkem rozhodne členská schůze dvoutřetinovou většinou všech členů Spolku.

 

článek VIII.

Závěrečné ustanovení

Stanovy mohou být měněny pouze na základě rozhodnutí členská schůze, a to nadpoloviční většinou všech členů Spolku.